Аналіз повітря

 

Наша лабораторія проводить вимірювання  повітря сучасним сертифікованим обладнанням, яке відповідає вимогам діючого законодавства України.

В результаті виконаних робіт оформлюється акт відбору проб та протокол проведення вимірювання.

 МИ ЗДІЙСНЮЄМО ВІДБІР ПРОБ НА ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН:

 

ВИКИДИ ОРГАНІЗОВАНІ СТАЦІОНАРНИХ ДЖЕРЕЛ

Назва величин, що оцінюються

Назва величин, що оцінюються

 •  Азоту діоксид
 • Меркаптани (у перерахунку на метилмеркаптан)
 • Азоту оксиди (сума в перерахунку на діоксид азоту)
 • Метакрилова кислота
 • Азоту оксиди
 • Метанол (Спирт метиловий)
 • Азбест у вигляді дрібного пилу
 • Метил бромистий
 • Акрилова кислота
 • Метилетилкетон (Бутанон-2)
 • Акролеїн (Пропен-2-ал-1)
 • Метилмеркаптан
 • Акрилонітрил (нітрил акрилової кислоти)
 • Метилізобутилкетон (Гексон, 4-Метил-пентанон-2)
 • Алюміній та його сполуки (у перерахунку на:
 • а) алюміній;
 • б) оксид алюмінію)
 • Метил сульфід
 • Аміак
 • Метилхлороформ (1,1,1-тихлоретан)
 • Амілацетат (Пентилацетат)
 • Мідь та її сполуки
 • Анілін
 • Нафталін
 • Антрахінон
 • Нікель і його сполуки (у перерахунку на нікель)
 • Ацетальдегід (Оцтовий альдегід)
 • Озон
 • Ацетон (Пропанон-2, Диметилкетон)
 • Олово та його сполуки (у перерахунку на олово)
 • Бенз(а)антрацен (Тетрафен)
 • Перхлоретилен (Тетрахлоретилен)
 • Бенз(а)пірен (1,2-Бензпірен)
 • Пропанол (Спирт пропіловий)
 • Бенз(а)пірен (4,5-Бензпірен)
 • Пропілацетат
 • Бензин
 • Пропілпропіонат
 • Бензол
 • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил)
 • Бифеніл (Дифеніл,Фенілбензол),
 • Резорцин
 • Бром
 • Ртуть
 • Бутилацетат (Бутиловий ефір оцтової кислоти)
 • Сажа
 • Бутанол (Бутиловий спирт)
 • Свинець і його сполуки (у перерахунку на свинець)
 • Ванадій та його сполуки (у перера-хунку на:
 • а) ванадій;
 • б) п´ятиоксид ванадію
 • Сірки діоксид
 • Вінілхлорид (Вініл хлористий)
 • Сірки триоксид
 • Вінілацетат
 • Сірководень
 • Водень фтористий (фтороводень) та газоподібні сполуки фтору
 • Сірковуглець
 • Водень хлористий (хлороводень)
 • Сірчана кислота
 • Водень ціаністий (синільна кислота)
 • Скипидар
 • Вуглецю оксид
 • Стирол
 • Вуглецю чотирихлорид (Тетрахлорметан, Перхлорметан)
 • Толуол
 • Вуглеводні: аліфатичні С1-С8; ароматичні С6-С8,
 • Трикрезол (о-, м-, п-крезолів)
 • Гас
 • Толуілендіізоціанат
 • Диніл (даутерм)
 • Трихлоретилен (Трихлоретен)
 • Диметилсульфід
 • Уайт-спірит
 • Діоктилфталат
 • Фенол
 • Дивініл (1,3-бутадієн)
 • Формальдегід
 • Дифеніленметан (флуорен)
 • Фосфін (водень фосфористий)
 • Дибензофуран (дифенілен-оксид)
 • Фосфорний ангідрид
 • Дихлоретан (етилен хлористий)
 • Фреони (Хладони 11, 12, 113, 114)
 • Діоксан (1,4-Діоксан)
 • Фталевий ангідрид
 • Етанол (Спирт етиловий),
 • Фтору тверді сполуки
 • Епіхлоргідрин
 • Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор), мг/м3 (%)
 • Етилацетат (Етиловий ефір оцтової кислоти)
 • Фосген
 • Етилендиамін
 • Фурфурол
 • Етилену оксид (1,2-Епоксіетан)
 • Хлор
 • Етилбензол
 • Хлороформ (Трихлорметан)
 • Етилцелозольв (2-Етоксіетанол)
 • Хром (III) та його сполуки
 • Етиленгліколь (Гліколь, Етандіол-1,2; Диоксіетан)
 • Хром (VI) та його сполуки (у перерахунку на:
 • а) хром;
 • б) оксид хрому (VI)
 • Залізо та його сполуки (у перерахунку на:
 • а) залізо;
 • б) оксид заліза (III))
 • Цинк і його сполуки (у перерахунку на цинк)
 • Ізобутанол (Ізобутиловий спирт)
 • Циклогексанон
 • Ізопропанол (Ізопропиловий спирт)
 • Вміст азоту оксиду
 • Кадмій та його сполуки (у перерахунку на кадмій)
 • Вміст вуглецю оксиду
 • Каніфоль
 • Вміст кисню
 • Капролактам Капронова кислота
 • Температура
 • Кислота масляна Кислота мурашина
 
 • Кислота оцтова

Параметри газопилового потоку:

 • Кислота пропіонова
 • Вологість
 • Кремнію діоксин Ксилол
 • Температура
 • Луги їдкі (у перерахунку на:
 • а) натрію гідроксид;
 • б) калію гідроксид)
 • Швидкість та об’ємна витрата
 • Марганець і його сполуки: (у перерахунку на:
 • а) марганець
 • б) діоксид марганцю)
 • Тиск
 • Масляний аерозоль
 • Вміст кисню

 

 • Меркаптани (в перерахунку на метилмеркаптан)
 • Температура

АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

 • Азоту діоксид
 • Пил (зважені частинки калімагнезії)
 • Аміак
 • Пил (зважені частинки) неорганічний, що містить діоксид кремнію в % 70-20 (шамот, цемент і ін.)
 • Ангідрид сірчистий
 • Пил (зважені частинки) неорганічний, що містить діоксид кремнію в % нижче 20 (доломіт і ін.)
 • Сірки діоксид
 • Пил (зважені частинки) Зерновий
 • Ацетон
 • Пил (зважені частинки) Бавовни
 • Бутилацетат
 • Пил (зважені частинки) неорганічний, що містить кремнію діоксид в % 70 (дінас і ін.)
 • Бензин (нафтовий, малосірчистий) в перерахунку на вуглець
 • Ртуть
 • Бензол
 • Сажа
 • Вуглеводні насичені (у перерахунку на сумарний органічний вуглець)
 • Свинець та його сполуки
 • Вуглецю оксид
 • Сірководень
 • Етилацетат
 • Фенол
 • Заліза оксид (у перерахунку на залізо)
 • Формальдегід
 • Кислота сірчана
 • Хлор
 • Ксилоли – орто: мета: пара
 • Водень хлористий
 • Метан
 • Водень фтористий
 • Марганець і його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю)
 • Спирт ізопропиловий
 • Метилмеркаптан
 • Толуол
 • Озон
 • Хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид хрому)
 • Пил (зважені частинки)
 • Циклогексанон
 • Пил (зважені частинки каїтину)
 
ПОВІТРЯ ЗАКРИТИХ ПРИМІЩЕНЬ
 • Азоту діоксид
 • Хлор
 • Аміак
 • Фенол
 • Пил (зважені частинки) недиференційовані
 • Формальдегід
 • Пил (зважені частинки) каїтину
 • Свинець
 • Пил (зважені частинки) калімагнезії
 • Окислюваність
 • Пил (зважені частинки) неорганіч-ний, що містить двоокис кремнію в % 70-20 (шамот, цемент і ін.)
 • Озон
 • Пил (зважені частинки) неорганіч-ний, що містить двоокис кремнію % 20 (доломіт і ін.)
 • Ртуть
 • Пил (зважені частинки) цементного виробництва
 • Температура повітря
ПОВІТРЯ ЗАКРИТИХ ПРИМІЩЕНЬ
 • Потужність експозиційної (еквівалентної) дози гамма-випромінювання
 • Середньорічна еквівалентна рівноважна об’ємна активність (ЕРОА) радону-222 в повітрі приміщень
ФАКТОРИ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ
 • Азоту діоксид
 • Мідь
 • Азоту оксиди
 • Метилакрилат
 • Акролеїн
 • Метилметакрилат
 • Акрилонітрил
 • Марганцю оксиди (в перерахунку на МпО2) (аерозоль дезінтеграції)
 • Алюміній та його сплави (в перерахунку на алюміній)
 • Натрію гідрокарбонат
 • Алюмінію оксид в суміші зі сплавом нікеля до 15%
 • Натрію хлорид
 • Алюмінію оксид з домішками вільного діоксиду кремнію до 15% і оксиду заліза до 10% (в вигляді аєрозолю конденсації)
 • Нікель, нікелю оксиди, сульфіди та суміші сполук нікелю
 • Алюмінію оксид з домішками діоксиду кремнію у вигляді аерозолю конденсації
 • Нікелю солі у вигляді гідроаерозолю (по Ni)
 • Акриламід
 • Озон
 • Амонію хлорид
 • Луги їдкі (в перерахунку на NaOH)
 • Аміак
 • Полімери і сополімери на основі акрилових та метаакрилових мономерів
 • Анілін
 • Полімери на основі стиролу
 • Ангідрид малеїновий
 • Поліпропілен (нестабілізований)
 • Ангідрид метакриловий
 • Поліетилен
 • Ангідрид масляний
 • Полівінілхлорид
 • Ангідрид сірчаний
 • Пил: рослинного і тваринного походження:
 • а) зерновий
 • Ангідрид сірчистий
 • б) борошняний, деревини і ін. (з домішками діоксиду кремнію меньше 2%)
 • Ангідрид фосфорний
 • в) лубяний бавовняний, льняний, вовняний, пуховий та ін. (з домішками діоксиду кремнію більше 10%)
 • Ангідрид фталевий
 • Ртуть металева
 • Ангідрид хромовий
 • Свинець та його неорганічні сполуки по свинцю
 • Анілін
 • Силікатовміщуючий пил, силікати, алюмосилікати:
 • а) азбест природний та штучний, суміші азбестопородного пилу при вмісті в ньому азбесту більше 10 %
 • Ацетальдегід
 • б) азбестопородний пил при вмісті в ньому азбесту до 10 %
 • Ацетон
 • в) азбестоцемент при вмісті в ньому діоксиду марганцю не більше 5%, оксиду хрому не більше 7 %, оксиду заліза не більше 10 %
 • Бензин (розчинник паливний)
 • г) азбестобакаліт, азбестогума
 • Бензол
 • д) слюди (флагопіт мусковіт), тальк, талькопородний пил, (природні суміші тальку з тремолітом, актинолітом, антофілітом та ін. мінералами), які містять до 10 % вільного діоксиду кремнію
 • Бенз(а)пірен
 • в) штучні мінеральні волокна силікатні та алюмосилікатні склоподібні структури (скловолокно, скловата, вата мінеральна і шлаковата та ін.)
 • Бром
 • ж) цемент, апатит, глина, шамот каоліновий
 • Бутилацетат
 • з) силікати склоподібні вулканічного походження (туфи, пемза, перліт)
 • Бутилметакрилат
 • і) цеоліти (природні та штучні)
 • Вапняк
 • Сірководень
 • Водень хлористий
 • Сіровуглець
 • Водень фтористий (в перерахунку на F)
 • Сольвент – нафта (у перерахунку на С)
 • Водню ціанід
 • Спирт бутиловий
 • Вінілу хлорид
 • Спирт ізобутиловий
 • Вінілацетат
 • Спирт ізопропіловий
 • Вольфрам, вольфраму карбід і саліцид
 • Спирт етиловий
 • Вольфраму сульфід і дисульфід
 • Спирт метиловий
 • Вуглеводні аліфатичні С1 – С10 (в перерахунку на С)
 • Спирт пропіловий
 • Вуглецю оксид
 • Склопластик на основі поліефірної смоли
 • Вуглецю діоксид
 • Толуол
 • Вуглецю пил:
 • а) коксокам’яновугільних пеків, нафтовий, сланцевий
 • Толуілендіізоціанат
 • б) атрацит з вмістом вільного діоксиду кремнію до 5%
 • Трихлоретилен
 • в) інше викопне вугілля й вуглецевопо-родний пил з вмістом вільного діоксиду кремнію до 5 %; від 5 % до 10 %
 • Тетрахлоретилен
 • г) алмази природні та штучні
 • Титан и його діоксид
 • д) алмазу металізований
 • Титан чотирьохлористий
 • е) сажі чорні промислові з вмістом бенз(а)пірену не більше 35 мг на 1 кг
 • Тетрафтордиброметан (фреон 114В2)
 • ж) вуглецеві волокнисті матеріали на основі гідратцелюлозних волокон
 • Тетраметилтіурамдисульфід (тіурам Д, ТМТД)
 • з) вуглецеві волокнисті матеріали на основі поліакрилонітрильних волокон
 • Стирол
 • Гексан
 • Сода кальцинована
 • Гідразин і його похідні
 • Фенол
 • Гексахлорциклогексан (Гексахлоран, хлорвміщуючі пестициди, ДДТ, ДДД)
 • Формальдегід
 • Глутаровый диальдегід
 • Фтористоводневої кислоти солі (за фтором):
 • а) фториди натрію, калію, алюмінію, цинку, олова, срібла, літію та барію, криоліт гідрофторид амонію
 • Дибутилфталат
 • б) фториди алюмінію, магнію, кальцію, стронцію, міді, хрому, ітрію, тербію, лютецію, скандію
 • Діетиламін
 • Ферит барієвий, Ферит магній-марганцевий, Ферит марганець-цинковий, Ферит нікель-мідний, Ферит нікель цинковий
 • Дихлоретан
 • Уайт-спірит (у перерахунку на С)
 • Диоктилфталат
 • Вуглець 4-х хлористий
 • Доломіт
 • Хлорпірифос (Дурсбан)
 • Залізо металеве
 • Хлор
 • Зола горючих сланців
 • Хрому оксид (по Cr +3)
 • Етиленгліколь
 • Хромати, біхромати (в перерахунку на CrО3)
 • Йод
 • Цинку оксид
 • Ізопрен
 • Циклогексан
 • Кальцію гідроокис (вапно гашене)
 • Циклогексанон
 • Кадмій та його сполуки
 • Етилакрилат
 • Каніфоль
 • Цирконій і його сполуки
 • Камфора
 • Етилацетат
 • Капрон
 • Етилену оксид
 • Карбамід (мочевина)
 • Етилцелозольв
 • Капролактам
 • Етилмеркаптан
 • Кераміка
 • Епіхлоргідрин
 • Керосин
 • Етилакрилат
 • Кислота акрилова
 • Кальцію оксид
 • Кислота метакрилова
 • Чавун в суміші з електрокорундом до 20%
 • Кислота себацинова
 • Електрокорунд хромистий
 • Кислота сірчана
 • Заліза оксид
 • Кислота оцтова
 • 4,4 – Дифенілметандіізоціонат
 • Кислота мурашина
 
 • Кислота борна

Зварювальний аерозоль:

 • Водень фтористий
 • Кобальт
 • Заліза оксид
 • Корунд білий
 • Кобальт та його неорганічні сполуки
 • Кремнію діоксид аморфний у вигляді аерозолю конденсації при вмісті понад 60%
 • Марганець та його сполуки при вмісті до 20 %
 • Кремнію діоксид аморфний у вигляді аерозолю конденсації вмісті від 10% до 60%
 • Мідь
 • Кремнію діоксид аморфний в суміші з оксидами марганцю у вигляді аерозолю конденсації з вмістом кожного з них не більше 10%
 • Нікель
 • Кремнію діоксид аморфний та склоподібний у вигляді аерозолю дезінтеграції (діателеїт, кварцеве скло, плавневий кварц, трепел)
 • Азоту оксиди (в перерахунку на NO2)
 • Кремнію діоксид кристаліч. (кварц, кристобеліт, тридиміт) при вмісті в пилу більше 70% (кварц, дінас та ін.)
 • Азоту діоксид
 • Кремнію діоксид кристалічний при вмісті в ньому від 10 до 70% (граніт, неамот, слюда – сирець, вуглецевий пил та інші)
 • Хрому оксид (ІІІ)
 • Кремнію діоксид кристалічний при вмісті в пилу від 2 до 10% (горючі кукерситні слонці, мідносульфідні руди та ін.)
 • Хрому оксид (VI)
 • Кремнію карбід (карборунд)
 • Озон
 • Кальцію оксид
 • Солі фтористоводневої кислоти
 • Ксилол
 • Алюміній і оксид алюмінію
 • Метафос (Паратіонметил)
 • Титан і його діоксид
 • Малатіон (Карбафос)
 • Цинку оксид
 • Масла мінеральні нафтові
 • Вуглецю оксид
 • Метилетилкетон
 • Свинець і його сполуки